Bestuursreglement bargebruik

 

Preambule

 In overweging nemende dat:

1.       rechtspersonen - niet zijnde een BV of NV - die zich richten op activiteiten van recreatieve,

sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, met een

eigen accommodatie, op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

bestuursreglement;

2.       een rechtspersoon - niet zijnde een BV of NV - die zich richt op activiteiten van recreatieve,

sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, met een

eigen accommodatie, waar ter plaatste bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken

worden verstrekt, dient te beschikken over een drank- en horecavergunning;

3.       accommodaties met een horecavergunning volgens de wet worden aangemerkt als horecabedrijf;

4.       een bestuursreglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de accommodatie waarborgen;

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement vastgesteld, dan wel laten bekrachtigen door de algemene vergadering van de vereniging TVV’82.

 

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

 Artikel 1 Begripsbepalingen

 a) Alcoholhoudende dranken
Alle dranken met meer dan 0,5% alcohol:

  • zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol
  • sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.

 b) Sociale Hygiëne
Met sociale hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige accommodaties gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de accommodatie kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
Verder houdt sociale hygiëne kennis in van de Drank- en horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

c) Leidinggevenden
Het bestuur heeft twee personen aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, dienen te beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne, voldoen aan de eisen van zedelijkheid (geen crimineel verleden) en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de accommodatie. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in de accommodatie.

d) Barvrijwilliger
Een barvrijwilliger is een vrijwilliger die - op tijden dat er alcohol wordt verstrekt - de barwerkzaamheden in de accommodatie uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 6 van dit bestuursreglement.

 e) Horecalokaliteit
Een afsluitbare ruimte binnen de accommodatie waar de alcoholhoudende drank wordt verstrekt voor gebruik ter plaatse.

Artikel 2 Wettelijke bepalingen
Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking dienen de volgende wettelijke bepalingen te worden nageleefd:

1.       Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.

2.       Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 21 jaar is verboden.

3.       De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.

4.       Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde,

veiligheid of zedelijkheid.

5.       Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.

6.       Het is verboden personen toe te laten in de accommodatie die dronken zijn of onder invloed zijn

van andere psychotrope stoffen.

7.       Op momenten dat in de accommodatie alcoholhoudende drank wordt verstrekt, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de Verklaring Sociale Hygiëne, ofwel een barvrijwilliger die geïnstrueerd is overeenkomstig de in artikel 9 vastgelegde ‘instructie barvrijwilliger’.

8.       De dagen en tijdstippen waarop alcoholhoudende drank wordt verstrekt en de geldende

leeftijdsgrenzen of leeftijdsgrens worden duidelijk zichtbaar en goed leesbaar in de accommodatie aangegeven.

Artikel 3 Vaststellen en wijzigen 

1.       Het bestuur legt dit bestuursreglement voor aan de Algemene Ledenvergadering, dan wel - indien deze bevoegdheid bij het bestuur ligt - stelt het bestuursreglement vast. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.

2.       Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe Drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven Drank- en horecavergunning.

3.       Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.

4.       Indien een bestuursreglement is vastgesteld zónder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen, dan wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente.

  

Paragraaf 2 Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4 Openingstijden en schenktijden
1.      De openingstijden van de horecalokaliteit zijn:

maandag t/m donderdag: 19:00u - 24:00u

vrijdag: 20:30u - 1:00u

zaterdag en zondag: alleen open tijdens toernooien of evenementen.

Max. twee uur na einde activiteit en uiterlijk 1.00 uur.

2.    Op de volgende tijdstippen wordt alcohol geschonken:
       maandag t/m donderdag: 19:00u - 24:00u
       vrijdag: 20:30u - 1:00u
       zaterdag en zondag: alleen open tijdens toernooien of evenementen.
       Max. twee uur na einde activiteit en uiterlijk 1.00 uur.

3.      Paracommerciële rechtspersonen mogen alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken gedurende de periode beginnende met één uur voor aanvang en eindigende met twee uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de

desbetreffende paracommerciële rechtspersoon, maar niet voor 12:00 uur en niet later dan

01:00 uur.

 

4.       Paracommerciële rechtspersonen mogen maximaal zes keer per jaar tijdens gelegenheden alcoholhoudende drank verstrekken buiten de in het eerste lid genoemde schenktijden. De hierboven benoemde gelegenheden moeten uiterlijk drie weken voor aanvang bij de burgemeester worden gemeld.

Artikel 5 Aanwezigheid
Op de momenten dat in de inrichting alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne, ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

Artikel 6 Kwalificatienormen en Instructie ‘barvrijwilliger’

1.       Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld. Barvrijwilligers:

  1.  zijn tenminste 18 jaar oud; 
  2.  hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd; 
  3. staan als zodanig bij TVV’82 geregistreerd op een lijst welke achter de bar aanwezig is.

2.       Een instructie ‘verantwoord alcoholgebruik’ voor barvrijwilligers wordt gegeven door de leidinggevenden genoemd op de vergunning ,  een ter zake deskundige of via de site van de NOC/NSF en de instructie bestaat uit ten minste; 

  1. instructie over de wijze waarop verantwoord alcoholgebruik in de accommodatie kan worden bevorderd;
  2. de huis- en gedragregels, conform het gestelde in artikel 7;
  3. de sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.

3      Aan de barvrijwilligers wordt dit bestuursreglement en de barinstructie verstrekt.

4.       In de accommodatie is een brochure verantwoord alcoholgebruik.

5.       Het bestuur wijst de vrijwilligers op de verplichting om de Instructie Verantwoord Alcohol schenken  te volgen bij NOC*NSF.

Artikel 7 Huis- en gedragsregels 

1.       Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank te gebruiken in de accommodatie.

2.       Het is niet toegestaan om de alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de daartoe aangewezen ruimten of terrassen van de horecalokaliteit.

3.       Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

4.       Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

5.       Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 2) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.

6.       Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals ‘happy hours’, ‘meters bier’ en ‘rondjes van de zaak’ zijn niet toegestaan.

7.       Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.

Artikel 8 Voorlichting

1.       Dit reglement en de lijst van geïnstrueerde barvrijwilligers (artikel 6) zijn op de accommodatie achter de bar aanwezig.

2.       Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik.

3.       Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken.

Artikel 9 Handhaving, klachtenprocedure en sancties 

1.       Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur en de

leidinggevenden belast met de algemene leiding over de accommodatie. Zij zijn derhalve beiden

verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement.

2.       Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen

onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur.

3.       Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger), gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement.

4.       Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de

klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het

resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.

4.       Een ieder kan klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de

gemeente of de Keuringsdienst van Waren.

Artikel 10 Toegelaten horeca-activiteiten 

1.       Er zullen geen horeca-activiteiten plaatsvinden ten behoeve van gebeurtenissen in de privésfeer van leden of deelnemers aan de activiteiten.

2.       De horeca-activiteiten vinden alleen plaats ten behoeve van personen die in de ruimste zin van het woord deelnemen aan de activiteiten van de organisatie, met inachtneming van het bepaalde in lid drie.

3.       Het uitoefenen van horeca-activiteiten ten aanzien van niet-leden of personen die deelnemen aan de activiteiten vindt uitsluitend plaats in een periode van één uur voor en twee uur na de activiteit.

4.       Wanneer de activiteiten niet binnen de eerder genoemde doelstellingen vallen, zullen het clubhuis en/of de inventaris niet aan derden worden verhuurd of ter beschikking gesteld.

5.       Door de organisaties mag geen reclame worden gemaakt voor andere horeca-activiteiten dan voor die die binnen de doelstelling van de organisatie vallen, alsmede zijn toegelaten en omschreven in  dit artikel.

Datum: 29-12-2014        
Plaats : Vorstenbosch
Namens het bestuur,
H. Timmers.

Bestuursreglement bargebruik Overzicht